WOW EU Gold - Xavius

Product Price Action
Xavius - Alliance - 100000 G Gold $ USD 10.99
Xavius - Alliance - 120000 G Gold $ USD 13.06 ($ USD 13.19)
Xavius - Alliance - 150000 G Gold $ USD 16.32 ($ USD 16.49)
Xavius - Alliance - 180000 G Gold $ USD 19.58 ($ USD 19.78)
Xavius - Alliance - 200000 G Gold $ USD 21.54 ($ USD 21.98)
Xavius - Alliance - 300000 G Gold $ USD 32.31 ($ USD 32.97)
Xavius - Alliance - 500000 G Gold $ USD 53.85 ($ USD 54.95)
Xavius - Alliance - 800000 G Gold $ USD 86.16 ($ USD 87.92)
Xavius - Alliance - 1000000 G Gold $ USD 106.60 ($ USD 109.90)
Xavius - Alliance - 1200000 G Gold $ USD 127.92 ($ USD 131.88)
Xavius - Alliance - 1500000 G Gold $ USD 159.90 ($ USD 164.85)
Xavius - Alliance - 2000000 G Gold $ USD 213.21 ($ USD 219.80)
Xavius - Alliance - 3000000 G Gold $ USD 319.81 ($ USD 329.70)
Xavius - Alliance - 5000000 G Gold $ USD 533.02 ($ USD 549.50)